logo

Miten Finland.paylab.com-sivusto toimii?

Finland.paylab.com-palkkatutkimuksen menetelmät

Finland.paylab.com on verkkosivusto, jossa on mahdollista vertailla yli 700 eri työnkuvan palkkatietoja. Tarjoamamme lista eri työtehtävien palkoista antaa kattavan kuvan Suomen työmarkkinasta ja tietoa päivitetään jatkuvasti.

Palkkatutkimus aloitettiin vuonna 2015. Profesia, spol. s r.o. vastaa menetelmistä, joita käytetään tutkimustiedon hankinnassa, keräyksessä, käsittelyssä ja jälkiarvioinnissa. Sama tutkimusmenetelmä on käytössä yli 13 eri maan palkkavertailusivulla sekä kansainvälisellä Paylab.com-portaalisivustolla.

1. Tietojen hankinta

Työmarkkinoilla olevat ihmiset voivat verrata palkkaansa muiden samassa työtehtävässä ja samalla alueella työskentelevien ihmisten palkkoihin. Tutkimukseen voi osallistua kuka tahansa täyttämällä kyselyn, jossa on 14 kysymystä (joista 8 pakollista). Vastaajille lähetetään ilmainen palkkavertailu, jossa ilmoitetaan vertailuaineiston perusteella laskettu keskipalkka. Keskipalkka perustuu muiden samassa työtehtävässä ja samalla alueella työskentelevien vastaajien antamiin tietoihin.

Kunkin vastaajan tiedot pysyvät voimassa yhden vuoden eikä niitä muokata millään tavalla. Kaikki palkkatutkimuksen tiedot ovat nimettömiä ja tietoja käsitellään GDPR-säädöksen mukaisesti.

2. Tilastojen laadinta

Aineisto siivotaan ennen varsinaisten laskemien tekoa. Ensin tiedoista suodatetaan pois virheet, kuten negatiiviset luvut ja ääriarvot (esimerkiksi 1 euron tai 10 miljoonan euron kuukausipalkka). Toiseksi tietokannan siivouksessa etsitään päällekkäiset vastaukset ja määritetään palkkojen ääripäät. Ääripäät määritetään alueittain kullekin työtehtävälle (esim. Helsingin alue, Helsingin ulkopuolinen alue). Ääripäiden tunnistamismenetelmä (tietojen siistiminen) perustuu kunkin työtehtävän palkkojen teoreettista alueellista jakautumista koskeviin parametreihin ja niiden pohjalta tehtyihin luotettaviin arvioihin.

Laskelmissa käytetään kyselyistä saatuja siivottuja tietoja.

Julkaistavat tutkimustulokset perustuvat ainoastaan hyväksyttyihin tietoihin:

 • yhtä profiilia (vastauksia yhteen kyselyyn) käytetään näytteenä yhden vuoden ajan,
 • emme milloinkaan muokkaa kyselyissä annettuja vastauksia,
 • laskelmissa ei oteta huomioon inflaatiota tai asumiskustannuksia,
 • emme milloinkaan arvioi minkään alueen palkkoja toisen alueen perusteella.

Tuomme myös palkkavertailun tuloksia helpommin lähestyttävään muotoon laatimalla niistä graafisia esityksiä.

3. Regressioanalyysi


Käytämme palkkatutkimuksessa kokonais- ja peruspalkkojen laskennassa kvantitatiivista regressiota. Menetelmä ottaa huomioon työnimikkeen, alueiden, yrityksen koon, koulutuksen, käytännön ja iän väliset yhteydet. Tällä menetelmällä palkkojen arviointi on mahdollista jopa pienellä määrällä vastaajia.

Regressiomalli laskee työnimikkeen palkka-arvion, jos siitä löydettävissä on vähintään 10 vastaajan data. Oletuksena otoksessa käytetään vastauksia viimeisen 12 kuukauden aikana, mutta jos vastaajamäärä on liian pieni, palkkatiedot näytetään tapauksesta riippuen viimeisen 24 tai 36 kuukauden ajalta.

Regressiivinen malli erottelee tulokset yrityksen koon mukaan:

 • pieni (enintään 50 työntekijää)
 • keskisuuri (51 - 249 työntekijää)
 • suuri (250 työntekijää ja enemmän)

Koulutustason osalta malli erottelee seuraavasti:

 • Matalampi kuin ylioppilastutkinto. Tähän luetaan myös vastaajat, joilla toisen asteen opinnot ovat kesken tai vain yläaste käytynä.
 • Ylioppilastutkinto. Tähän luetaan myös vastaajat, joilla on korkea-asteen koulutusta
 • Korkeakoulututkinto. Tähän ryhmään kuuluvat työntekijät, joilla on joko alempi tai ylempi korkeakoulututkinto.

Työkokemuksen perusteella erotellaan kolme tasoa:

 • vähän työkokemusta (enintään 2 vuoden työkokemus)
 • jonkin verran työkokemusta (3 - 5 vuoden työkokemus)
 • kokenut työntekijä (yli 6 vuoden työkokemus)


4. Kaikissa tapauksissa tuloksia ei ole mahdollista näyttää


Regressiomenetelmästä huolimatta joissain tapauksissa tiettyjen työtehtävien palkkatietoja ei ole mahdollista näyttää. Jos kyseisessä tehtäväluokassa on liian vähän vastaajia, sivusto arvioi tällöin palkka-arvion epäluotettavaksi.


Tällaisissa tapauksissa annamme käyttäjälle ohjeita ja vinkkejä palkkaneuvotteluun, sekä tarjoamme mahdollisuutta pyytää palkka-arvion lähettämistä sähköpostitse, kun dataa on kerätty tarpeeksi.

5.  Tietojen julkaisu yksityisille käyttäjille

Paylab.coom-sivuston palkkatutkimuksen tietoja voivat ilmaiseksi käyttää seuraavat työmarkkinoiden ryhmät:

 • työntekijät, jotka haluavat verrata palkkaansa muiden palkkoihin,
 • työttömät/opiskelijat/työntekijät, jotka haluavat selvittää tietyn työtehtävän palkan ja verrata sitä omiin odotuksiinsa.

Kun kävijä vastaa omalle ryhmälleen suunnattuun kyselyyn, hänelle näytetään todellista tai odotusten mukaista palkkaa koskeva perustason palkkavertailu. Tulokset näytetään suoraan verkkosivustolla.

Jokaisella käyttäjällä on kuitenkin mahdollisuus ostaa maksullinen, yksityiskohtaisempi palkka-analyysi, joka perustuu mediaaniin ja kvartiileihin. Raportti tarjoaa tietoa alueellisista ja koulutuksen mukaisista palkoista, sekä työharjoittelujen palkoista. Lisäksi raportista saa myös tietoja ei-taloudellisista eduista.

Maksullisen analyysin tilaajat saavat myös neuvoja ja vihjeitä palkkaneuvotteluun sekä mm. työntekijän SWOT-analyysin tekemiseen. Koko analyysi sisältää yli 20 sivua ja sopii sellaisille henkilöille, jotka ovat valmistautumassa työhaastatteluun tai palkkaneuvotteluun.

Käyttäjän ostama henkilökohtainen palkka-analyysi lähetetään sähköpostitse tilaajan sisäänkirjautumisen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

6. Yritysten oikeus käyttää dataa


Erityisesti yritysasiakkaille tarjoamme Ammattiselvitystä, joka on helposti ostettavissa verkosta täyttämällä vaaditut perustiedot. Raportissa otetaan huomioon vastaajan paikkakunnan ja alueen lisäksi myös työkokemus ja yrityksen koko, jotka vaikuttavat tulokseen. Selvitys antaa yleiskatsauksen tietyn työnimikkeen palkkatasosta.


Keskimääräisen palkka-arvion lisäksi, selvitys näyttää palkkatason jakautumisen prosentuaalisesti:

 • ensimmäinen kymmenes: 10 % työntekijöistä ansaitsee vähemmän kuin annettu arvo
 • ensimmäinen kvartsi  25 % työntekijöistä ansaitsee vähemmän kuin annettu arvo
 • mediaani - puolet työntekijöistä ansaitsee vähemmän tai enemmän kuin annettu arvo
 • kolmas kvartsi: 25 % työntekijöistä ansaitsee enemmän kuin annettu arvo
 • yhdeksäs desimaali: 10 % työntekijöistä ansaitsee enemmän kuin annettu arvo

Työmarkkinoiden tilanne voidaan visualisoida myös vastaajien jakaumana. Raportin kaavio näyttää, kuinka monta prosenttia työntekijöistä osuu valittuun palkkahaitariin.

Selvityksessä on jaoteltu palkkatiedot yksittäisten tekijöiden mukaan:

 • työkokemuksen mukaan
 • koulutuksen mukaan
 • alueiden mukaan
 • yrityksen koon mukaan
 • iän mukaan

ja tämä aina suhteessa muihin annettuihin kriteereihin.

Kaikki raportin tiedot perustuvat aiemmin mainittuun regressioanalyysiin. Raportissa on mahdollista näyttää myös tilastotietoa työntekijöiden ei-taloudellisista eduista, jos vastaajajoukko on yli 10 henkilöä.

Samalla tavoin voidaan arvioida, mikä osuus vastaajista saa esimerkiksi vuosi- tai kvartaalibonuksia tai 13. palkan ja mikä on näiden palkkatekijöiden mediaaniarvo. Raporttiin listataan nämä tiedot, jos vastaajia on vähintään viisi, ja he kuuluvat valittuun joukkoon sijainnin, alueen, työkokemuksen, koulutuksen ja yrityksen koon perusteella.


7. Online-työkalut yrityksille


Tarjoamme yritysasiakkaille erilaisia palvelupaketteja Palkkadatan palkkatietojen hyödyntämiseen.


Ostamalla palvelun, saat käyttöoikeuden online-työkaluihin, josta voit hakea palkkatietoja kahdella menetelmällä:

a) Palkkatason vertailu
b) Palkkatietojen etsiminen

Molempien tulokset perustuvat samaan dataan kuin Ammattilaisselvityksessä.

Tulokset voidaan tallentaa jatkokäsittelyä varten tai ne voidaan viedä PDF- ja XLS-tiedostoiksi.

Ostaaksesi käyttöoikeuden online-työkaluumme, ota meihin yhteyttä.

8. Yritykselle räätälöity analyysi


Paylab.com:n palkkaselvityksessä on mahdollista suodattaa tietoja erilaisten kriteerien perusteella, ja jota usein käytetään median ja tiedotusvälineiden tarpeisiin. Keräämämme laadukas data ja järjestelmämme joustavuus tarjoavat mahdollisuuden tarjota yrityksenne tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja. Kysy lisätietoja räätälöidystä analyysista ottamalla meihin yhteyttä. (Linkki: https://finland.paylab.com/contact).Vertaa palkkaasi

Hanki ilmainen henkilökohtainen palkkavertailu.

Vertaa palkkaa